Mời viết bài cho hội thảo quốc tế về tiếng Việt và Việt Nam học

Trân trọng kính mời các chuyên gia gửi tên bài và tóm tắt báo cáo cho hội thảo quốc tế “Nghiên cứu và giảng dạy tiếng Việt và Việt Nam học trong trường đại học”.