Công văn thông báo về việc quay trở lại học tập học kỳ II năm học 2019 – 2020

Công văn thông báo về việc quay trở lại học tập học kỳ II năm học 2019 – 2020
  1. Giảng viên, sinh viên và học viên sau đại học của Nhà trường quay trở lại học tập trên lớp học kỳ II, năm học 2019-2020 từ ngày 11/05/2020, riêng học phần Giáo dục thể chất từ ngày 18/05/2020.
  2. Đối với các giảng viên đăng ký tiếp tục triển khai giảng dạy trực tuyến cần đảm bảo các yêu cầu theo công văn số 466/XHNV-ĐT, ngày 6/4/2020 về việc triển khai giảng dạy trực tuyến theo quy định của Bộ GD&ĐT và ĐHQGHN. Đồng thời, giảng viên thống nhất lịch dạy học với sinh viên, đảm bảo không bị xung đột giữa lịch trực tuyến và lịch trên lớp. Thông báo lịch giảng dạy trực tuyến với trợ lý đào tạo để tổng hợp và gửi về Phòng Đào tạo trước ngày 16/05/2020.
  3. Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về phòng, chống dịch Covid -19; thường xuyên quan tâm, nắm bắt và cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh liên quan đến giảng viên, sinh viên, học viên sau đại học đơn vị mình; kịp thời báo cáo Ban Giám hiệu và Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Nhà trường nếu có các vấn đề phát sinh tại đơn vị.

Kính mời các thầy cô và các bạn sinh viên xem toàn văn công văn của Trường tại đây:

200507.Công văn thông báo về việc quay trở lại học tập học kỳ II, năm học 2019-2020

Leave a Reply

Your email address will not be published.