Hiệu đính bài đã đăng trên Tạp chí Khoa học

Công văn số 26/TCKH ngày 18/12/2012 của Tạp chí Khoa học ĐHQGHN về việc hiệu định và công bố các bài viết để đăng lên website.