Bản mô tả chương trình đào tạo ngành Việt Nam học năm 2015

Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt thông báo Bản mô tả chương trình đào tạo ngành Việt Nam học năm 2015.