Chương trình cao học (Ngành Việt Nam học)

Home / Đào tạo / Chương trình cao học (Ngành Việt Nam học)

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Tên chuyên ngành đào tạo:

+ Tiếng Việt:                   Việt Nam học

+ Tiếng Anh:                   Vietnamese studies

2.  số chuyên ngành: 60.22.01.13

3. Tên ngành đào tạo:

+ Tiếng Việt:                   Việt Nam học

+ Tiếng Anh:                   Vietnamese studies

4. Bậc đào tạo:                  Thạc sĩ

5. Thời gian đào tạo:         2 năm

6. Tên văn bằng

+ Tiếng Việt:                   Thạc sĩ ngành Việt Nam học

+ Tiếng Anh:                  The Degree of Master in Vietnamese studies

7. Đơn vị đào tạo:             Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt, trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠO TẠO 

THÔNG TIN TUYỂN SINH

CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO