Lịch sử

Home / Giới thiệu / Lịch sử

Năm 1956, Tổ Việt ngữ trực thuộc Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội được thành lập với chức năng nhiệm vụ là đào tạo tiếng Việt và Văn hoá Việt Nam cho các học viên nước ngoài đến học theo hiệp định giữa chính phủ Việt Nam và các nước.

Ngày 18 tháng 12 năm 1968, Khoa Tiếng Việt – Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, được thành lập trên cơ sở là Tổ Việt ngữ, khẳng định vị trí, tầm quan trọng của việc đào tạo tiếng Việt và văn hoá Việt Nam cho người nước ngoài trong hệ thống giáo dục đại học của đất nước.

Trước nhu cầu phát triển mới, năm 1995, Khoa Tiếng Việt đã được đổi tên thành Khoa Tiếng Việt và Văn hoá Việt Nam cho người nước ngoài.

Ngày 02 tháng 3 năm 1999, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã kí quyết định số 826/QĐ BGD&ĐT-ĐH, cho phép Khoa đào tạo cử nhân ngành tiếng Việt và Văn hoá Việt Nam cho học viên nước ngoài. Một lần nữa, hệ đào tạo của Khoa được mở rộng.

Hiện nay, Việt Nam đang trong quá trình hội nhập quốc tế mạnh mẽ. Việt Nam đã trở thành thành viên của khối ASEAN, đã gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), đã tổ chức thành công Hội nghị các nước thuộc khu vực Thái Bình Dương (APEC)… Giao lưu văn hoá, đầu tư nước ngoài, buôn bán quốc tế của Việt nam cũng không ngừng tăng lên, hàng loạt các công ti, các tập đoàn kinh tế, công nghiệp, thương mại nước ngoài đã, đang và sẽ đầu tư vào Việt Nam. Do đó, số người nước ngoài và người Việt Nam có nhu cầu học tập và nghiên cứ về Việt Nam học và tiếng Việt cũng ngày càng đông. Việc xây dựng và phát triển ngành Việt Nam học là một yêu cầu cần thiết và cấp bách. Trước nhu cầu đó, ngày 28 tháng 02 năm 2008, Đại học Quốc gia Hà Nội đã kí quyết định ban hành chương trình đào tạo ngành Việt Nam học gồm 2 chuyên ngành: Việt Nam học cho người Việt Nam và Việt Việt Nam học cho người nước ngoài. Ngày 24 tháng 4 năm 2008, Đại học Quốc gia Hà Nội đã kí quyết định đổi tên Khoa Tiếng Việt và Văn hoá Việt Nam cho người nước ngoài thành Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt.