Giảng viên đang làm việc tại Khoa

Home / Giới thiệu / Đội ngũ cán bộ / Giảng viên đang làm việc tại Khoa

Danh sách giảng viên đương nhiệm của Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt.

1. Nguyễn Thị Phương Anh

 • Năm sinh: 1973
 • Học hàm, học vị: Giảng viên chính, Tiến sĩ
 • Chuyên môn: Việt Nam học
 • Chức vụ: Phó trường Khoa
 • Thời gian công tác tại Khoa: từ tháng 01/2018 đến nay
 • Đã làm việc tại: Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển; Đại học Quốc gia Hà Nội (từ 11/1996 đến 12/2017)
 • Số bài nghiên cứu đã công bố: 29
 • Số sách, giáo trình đã in: 07 cuốn (in chung) và 02 cuốn (in riêng)

2. Phạm Thùy Chi

 • Năm sinh: 1981
 • Học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ
 • Chuyên môn: Ngôn ngữ học
 • Số bài nghiên cứu đã công bố: 6
 • Thời gian công tác tại Khoa: từ tháng 10/2003 đến nay

3. Nguyễn Văn Chính

 • Năm sinh: 1960
 • Học hàm, học vị: Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Giảng viên cao cấp
 • Chuyên môn: Ngôn ngữ học
 • Thời gian công tác tại Khoa: 1982 – 2007 và từ tháng 10/2018 đến nay
 • Đã làm việc tại: Campuchia (1983 – 1990), Hàn Quốc (2006 – 2007)
 • Các bài nghiên cứu đã công bố: 24
 • Số sách, giáo trình đã in: 03

4. Nguyễn Minh Chính

 • Năm sinh: 1971
 • Học hàm, học vị: Tiến sĩ
 • Chuyên môn: Ngôn ngữ học
 • Thời gian công tác tại Khoa: từ 1999 đến nay
 • Đã làm việc tại: Pháp
 • Số bài nghiên cứu đã công bố: 13

5. Bùi Duy Dương

 • Năm sinh: 1983
 • Học hàm, học vị: Tiến sĩ
 • Chuyên môn: Ngôn ngữ học
 • Số bài nghiên cứu đã công bố: 8
 • Thời gian công tác tại Khoa: từ 03/2014 đến nay

6. Đặng Hoàng Giang

 • Năm sinh: 1985
 • Học hàm, học vị: Tiến sĩ
 • Chuyên môn: Văn hóa học, Nhân học văn hóa
 • Chức vụ: Giảng viên
 • Thời gian công tác tại Khoa: từ tháng 08/2016 đến nay
 • Số bài nghiên cứu đã công bố: 16
 • Số sách, giáo trình đã in: 2

7. Nguyễn Thị Thúy Hằng

 • Năm sinh: 1971
 • Học hàm, học vị: Tiến sĩ
 • Chuyên môn: Văn học
 • Thời gian công tác tại Khoa: từ tháng 01/2017 đến nay
 • Chức vụ: Phó Chủ tịch Công đoàn Khoa
 • Số bài nghiên cứu đã công bố: 15
 • Số sách, giáo trình đã in: 01

8. Trần Thị Hiền

(đang cập nhật)

9. Nguyễn Chí Hòa

 • Năm sinh: 1955
 • Học hàm, học vị: Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Giảng viên cao cấp
 • Chuyên môn: Ngôn ngữ học
 • Chức vụ: Chủ nhiệm Bộ môn Đối chiếu, Chủ nhiệm Khoa từ 1998 đến 2006
 • Thời gian công tác tại Khoa: 31 năm
 • Số bài nghiên cứu đã công bố: 77
 • Số sách, giáo trình đã in: 12

10. Vũ Lan Hương

 • Năm sinh: 1984
 • Học hàm, học vị: Thạc sĩ
 • Chuyên môn: Ngôn ngữ học
 • Thời gian công tác tại Khoa: 8-2013- nay
 • Các bài nghiên cứu đã công bố: 01

11. Nguyễn Đình Lâm

(đang cập nhật)

12. Lê Nguyễn Lê

 • Năm sinh: 1983
 • Học hàm, học vị: Thạc sĩ
 • Chuyên môn: Lịch sử
 • Thời gian công tác tại Khoa: từ 2013 đến nay

13. Nguyễn Thị Linh

(đang cập nhật)

14. Nguyễn Thiện Nam

 • Năm sinh: 1960
 • Học hàm, học vị: Phó Giáo sư, Tiến sĩ
 • Chuyên môn: Ngôn ngữ học
 • Chức vụ: Chủ nhiệm Khoa (2012 – 2020)
 • Thời gian công tác tại Khoa: từ 1980 đến nay
 • Đã làm việc tại: Cămpuchia (1982-1985), (1987-1990); Nhật Bản (1992 -1994), (2001-2003), (2006)
 • Số bài nghiên cứu đã công bố: 37
 • Số sách, giáo trình đã in: 05 cuốn (in chung) và 01 (riêng)

15. Nguyễn Văn Phúc

 • Năm sinh: 1959
 • Học hàm, học vị: Phó Giáo sư, Tiến sĩ
 • Chuyên môn: Ngôn ngữ học
 • Chức vụ: Phó chủ nhiệm Khoa
 • Thời gian công tác tại Khoa: từ 1981 đến nay
 • Đã làm việc tại: Cămpuchia (1982-1985), (1987-1990), Hàn Quốc
 • Số bài nghiên cứu đã công bố: 23
 • Số sách, giáo trình đã in: 11 cuốn (cả riêng và chung)

16. Nguyễn Trường Sơn

 • Năm sinh: 1980
 • Học hàm, học vị: Tiến sĩ
 • Chuyên môn: Lịch sử, Quan hệ Quốc tế
 • Số bài nghiên cứu đã công bố: 5
 • Thời gian công tác tại Khoa: từ tháng 8/2014 đến nay

17. Lê Thị Thanh Tâm

 • Năm sinh: 1975
 • Học vị, học hàm: Tiến sĩ
 • Chuyên môn: Văn học
 • Chức vụ: Chủ nhiệm Bộ môn, Phó Phụ trách
 • Thời gian công tác tại Khoa: từ 2012
 • Số bài nghiên cứu đã công bố: 28
 • Số sách, giáo trình đã in: 19 (in chung/riêng)

18. Vũ Văn Thi

 • Năm sinh: 1954
 • Học hàm, học vị: Phó Giáo sư, Tiến sĩ
 • Chuyên môn: Ngôn ngữ học
 • Chức vụ: Chủ nhiệm bộ môn
 • Thời gian công tác tại Khoa: từ 1980 đến nay
 • Đã làm việc tại: Cămpuchia (1981-1983), Mỹ, Hàn Quốc
 • Số bài nghiên cứu đã công bố: 23
 • Số sách, giáo trình đã in: 04 (in chung và in riêng)

19. Nguyễn Thị Thu Trang

 • Năm sinh: 1980
 • Học hàm, học vị: Tiến sĩ
 • Chuyên môn: Văn học
 • Thời gian công tác tại Khoa: từ 2007 đến nay
 • Số bài nghiên cứu đã công bố: 6

20. Trần Thị Thư

 • Năm sinh: 1988
 • Học hàm, học vị: Thạc sĩ
 • Chuyên môn: Văn học, nghệ thuật học
 • Chức vụ: Bí thư Liên chi đoàn
 • Thời gian công tác tại Khoa: từ tháng 10-2011 đến nay.
 • Số bài nghiên cứu đã công bố: 01

21. Vũ Thị Xuyến

 • Năm sinh: 1988
 • Học hàm, học vị: Thạc sĩ
 • Chuyên môn: Lịch sử
 • Thời gian công tác tại Khoa: Từ tháng 10 năm 2011 đến nay
 • Số bài nghiên cứu đã công bố: 03